یکشنبه ، 19 مرداد ، 1399
حداقل
اطلاعات تماس


 آدرس: کازرون - چهار راه ارشاد - ابتدای آیت اللّه خیابان طالقانی - دانشگاه سلمان فارسی کازرون

                              تلفن های تماس با دانشگاه: 2-42226050 - 071

                لیست شماره های داخلی و مستقیم مسئولین و کارکنان دانشگاه: 

 

                                                                                                   آدرس: کازرون، چهار راه ارشاد،ابتدای خیابان آیت الله طالقانی

تلفن های تماس با دانشگاه:2-42212341 , 2-42226051-071

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

خط مستقيم

آقای دکترغفاری پور

رئيس دانشگاه

189

____

آقای رستمی

دفتر ریاست

189

___

آقای دکترگردانی

معاون اداری و مالی

191

42229565

آقای دکتر خسروی

معاون آموزشی و پژوهشی

157

42212305

آقای دکتر رضايی

معاون فرهنگی و اجتماعی

119

42223104

آقای خاتمی

معاون امور دانشجويی

150


آقای دکتر غفارپناه

مدير امور فرهنگی

149

42221205

آقای دکتر خواجوی

مدير امور آموزش

131


مهندس نيری

مديرامور پژوهش

145


آقای ميرزايی

مدير امور حقوقی و قرارداد ها

108


آقای رییسی

مدير امور اداری

103

42218692

آقاي باغبان آزاد

مدير امور مالي

110

42212343

آقای هاشم زاده

مدير حراست

141

42212344

آقای عبدالکريم عباسی

مدير امور دانشجويی

104


آقای مهندس ارجمند

مدیر گروه فناوری اطلاعات

195


خانم دکتر صادق زاده

رئیس نظارت، ارزیابی و کیفیت دانشگاه

107


آقای دکتر مسلم عباسی

رئیس مرکز مشاوره


42220618

خانم آبسالان

مدير کتابخانه

177


خانم دکتر قلاوندی

مدير گروه بخش زبان و ادبيات فارسی

 


دکتر شاملی

مدير گروه بخش روانشناسی

183


دکتر بهرامی

مدير گروه بخش الکترونيک

146


دکتر پور کریمی

شورای رفاهی هیات علمی

121


دکتر مجیدی نیا

هيأت علمی

 

42222304

مهندس اکبری

هيأت علمی

136


دکتر منبری

هيأت علمی

121


دکتر مهدويان

هيأت علمی

 


دکتر تقدسی

هيأت علمی

166


آقای سید داراب موسوی

رییس حمایت و پشتیبانی فرهنگی

154

42223136

دکتر راستی/ مهندس بلاغی

هيأت علمی

168


دکتر براتی – دکتر محمدی

هيأت علمی

152


مهندس بديع

هيأت علمی

185


دکتر عظیم پور – دکتر عسکری

هيأت علمی

135


خانم نظريه

دبيرخانه - اپراتور

101و 118

2-42226050

خانم مجيدی

دبيرخانه

140


آقای روحانی/آقای جوکار

انبار دار

117


آقای­ سید فرهاد موسوي

امور مالی

115


آقای آروند

امور دانشجويی


42212341

خانم موسوی

امور دانشجويی

120


آقای روستا

امور دانشجويي

137


آقای انصاری

تربيت بدنی


42221604

آقای رحيم شجاعی

امور مالی

112


آقای ارجی

امور مالی

113


آقای نادر شجاعی

امور مالی

114


آقای جعفری

امور عمومی

144


  

آقای افشار

امور فرهنگی

190


آقای صنعتی

روابط عمومی

181


آقای زراعتی

امور فرهنگی

186


خانم بزمی

آموزش

126


خانم باغبان آزاد

آموزش

127


خانم مختاری

آموزش

128


خانم رجحانی

آموزش

129


خانم بذرافشان

آموزش

130


آقای هاشمی

آموزش

133


خانم بازيار

آموزش

133


خانم پناه

کارشناس آزمايشگاه الکترونيک

146


آقای رفيعيان‌زاده

مرکز کامپيوتر

174


آقای ساسانی

مرکز کامپيوتر

172


خانم بهروزی

کتابخانه

171


خانم دهقان

کتابخانه

194


خانم جمشیدی

مرکز مشاوره


42220618

آقای يزدانی / آقای بازیار

تأسيسات

123


آقای سبب ساز

امور دانشجویی

104

آقای احد شجاعی

راننده

170

42221964

آقای فرجی و ...

آبدارخانه

125


آقای براتی و ...

انتظامات

102


آقای زندی

انتظامات ( بالا )

169


دفتر بسيج

بسيج برادران

193


دفتربسيج

بسيج خواهران

138


خوابگاه

خوابگاه اساتيد


42218267

  

فاکس دانشگاه42229080

فاکس حراست42212344طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان