شنبه ، 2 مرداد ، 1400

 

 آدرس: کازرون - چهار راه ارشاد - ابتدای خیابان آیت اللّه طالقانی - دانشگاه سلمان فارسی کازرون  ـــــــــــــــــــــ 

صندوق پستی: 73544 - 73196

 

                              تلفن های تماس با دانشگاه: 2-42226050 - 071

 

                لیست شماره های داخلی و مستقیم مسئولین و کارکنان دانشگاه: 

 

 

نام و نام‌خانوادگی

سمت

داخلی

خط مستقيم

دکترفاضل نيا

رئيس دانشگاه

188

42223444

دکتر مجیدی نیا

رییس حوزه ریاست

107

 

دکتر خسروپور

معاون آموزشی و پژوهشی

157

 

آقای خاتمی

معاون امور دانشجويی

150

 

دکتر اژدری

معاون فرهنگی و اجتماعی

119

 

دکتر منبری

معاون اداری و مالی

108

 

دکتر فلاحی

رئيس دفتر نظارت و ارزيابی

185

 

آقای باغبان آزاد

مدير امور مالی

110

 

آقای جنگجو

مدير برنامه و بودجه

172

 

دکتر خواجوی

مدير امور آموزش

131

 

آقای رئيسی

مدير امور اداری

103

 

آقای صنعتی

رئيس دفتر رياست دانشگاه

189

 

آقای عباسی

مدير امور دانشجويی

104

 

دکتر غفارپناه

مدير امور فرهنگی

149

 

آقای رستمی

مدير امور حقوقی و قرارداد ها

183

 

آقای رفيعيان زاده

رئيس گروه فناوری اطلاعات

174

 

آقای هاشم زاده

مدير حراست

141

 

دکتر پورکريمی

مدير امورپژوهشی

145

 

دکتر عباسی

رئيس مرکز مشاوره و بهداشت

--

42220618

آقای آروند

کارشناس رفاه دانشجويی

--

42212341

خانم آبسالان

رئيس کتابخانه

177

 

آقای انصاری

مدير تربيت بدنی

--

42221604

آقای ارجی

کارشناس امور مالی

113

 

خانم بزمی

کارشناس فرهنگی

181

 

خانم باغبان آزاد

کارشناس امور آموزشی

127

 

خانم بذرافشان

کارشناس امور آموزشی

130

 

خانم بازيار

کارشناس امور آموزشی

133

 

خانم پناه

کارشناس آزمايشگاه

146

 

آقای جعفری

کارشناس مسوول امور عمومی

144

 

آقای جاويدی

خدمات

196

 

خانم جمشيدی

کارشناس بهداشت

--

42220618

خانم دهقان

کارشناس امور کتابخانه

194

 

خانم راسخی

کارشناس امور آموزشی

132

 

آقای روحانی

کارپرداز

117

 

آقای روستا

کارشناس تغذيه

137

 

خانم رجحانی

کارشناس امور آموزشی

129

 

آقای زراعتی

کارشناس امور فرهنگی

186

 

آقای زندی لک

انتظامات

169

 

آقای زارع خفری

کارشناس امور اداری

142

 

آقای ساسانی پور

کارشناس فناوری اطلاعات

173

 

آقای رحيم شجاعی

کارشناس امور مالی

112

 

آقای نادر شجاعی

کارشناس امور مالی

114

 

آقای احد شجاعی

راننده

170

 

آقای عباسپور

مسوول روابط عمومی و امور بين الملل

191

4229565

آقای فرجی

خدمات

125

 

آقای کشکولی

مدیریت کلاس ها

134

 

خانم مجيدی

کارشناس اداری- دبيرخانه

140

 

خانم موسوی

کارشناس دانشجويی

120

 

آقای فرهاد موسوی

کارشناس امور مالی

115

 

آقای داراب موسوی

رئيس گروه حمايت از فعاليت های فرهنگی

154

 

خانم مختاری

کارشناس امور آموزشی

128

 

خانم نظريه

کارشناس اداری - دبيرخانه

101-118

 

آقای يزدانی

تأسيسات

123-148

 

 

 

                                                                                                   آدرس: کازرون، چهار راه ارشاد،ابتدای خیابان آیت الله طالقانی

تلفن های تماس با دانشگاه:2-42212341 , 2-42226051-071

 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان