جمعه ، 4 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCVعکس 
1پرهامارجمندفنی و مهندسیمربی195عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/44
2ابراهیماژدریعلوم پایهاستادیار مدیر گروه علوم پایه (ریاضیات و کاربردها - فیزیک)CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/235
3عليبديعفنی و مهندسیمربی185مدیر گروه کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر)CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/45
4 فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/26
5رسولبلاغيفنی و مهندسیمربی 136عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/39
6سیروسبهرامیفنی و مهندسیاستادیار146رییس دفتر ارتباط با صنعتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/257
7محمدرضا پورکریمی علوم پایهاستادیار121سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوریCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/248
8محمدرضاتقدسیعلوم پایهاستادیار166عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/249
10سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی سرپرست معاونت دانشجوییCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/28
11بهروزخسروپورعلوم پایهاستادیار157سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/251
12ابوذرخسرویهنر و معماریاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/252
13یاسرخواجویادبیات و علوم انسانیاستادیار131سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/525
14 سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیأت علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/29
15 عليرضادهقانفنی و مهندسیمربی عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/46
16علیرضاراستیادبیات و علوم انسانیاستادیار168عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/403
17 مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار119معاون فرهنگی و اجتماعی CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/30
18لیلاشاملیادبیات و علوم انسانیاستادیار مدیر گروه روانشناسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/237
19 محسنشعبانيانفنی و مهندسیمربی146عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/34
20مرضیهصادق زادهادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/826
21مسلمعباسیادبیات وعلوم انسانیاستادیار150رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمانCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/138
22پریساعبدالرضاپورادبیات و علوم انسانیاستادیار مدیر گروه آموزش زبان انگلیسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/255
23مهديعسكريعلوم پایهاستادیار131عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/48
24عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/37
25 عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار135هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/43
26علیغفارپناهعلوم پایهاستادیار  مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/236
27سعیدفلاحیعلوم پایهاستادیار107عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/233
28نظام الدینقاسمیادبیات و علوم انسانیاستادیار183عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/253
29زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار مدیر گروه زبان و ادبیات فارسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/31
30 حميدرضاقوهستانيفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/35
31اسماعیلكاظمیعلوم پایهاستادیار عضو هیأت علمی (طرح خدمت سربازی)  http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/827
32یحییگردانیادبیات و علوم انسانیاستادیار سرپرست معاونت اداری و مالیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/234
33ایمانلرزادهفنی و مهندسیاستادیار عضو هیأت علمی (طرح خدمت سربازی)CV http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/593
34علی مجیدی نیاعلوم پایهاستادیار107رئیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/825
35سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/32
36احسانمنبريعلوم پایه  عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/49
37مهدیمنعمیفنی و مهندسیاستادیار مدیر گروه برق الکترونیک و علوم مهندسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/523
38حسینمهدویان رادعلوم پایهاستادیار176عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/256
39نسیمهنوحیادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/524
40 امير احمدنيريعلوم پایهمربی145عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/42
41صحابههاشميعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/اشخاص/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/51

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان