شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف21
ناممسلم
نام خانوادگیعباسی
دانشکدهادبیات وعلوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی150
سمترئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان