شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف32
نامیحیی
نام خانوادگیگردانی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست معاونت اداری و مالی
CVCV
عکس 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان