شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف2
نامابراهیم
نام خانوادگیاژدری
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتمدیر گروه علوم پایه (ریاضیات و کاربردها - فیزیک)
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان