شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف18
ناملیلا
نام خانوادگیشاملی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتمدیر گروه روانشناسی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان