شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف8
ناممحمدرضا
نام خانوادگیتقدسی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی166
سمتعضو هیأت علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان