شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف22
نامپریسا
نام خانوادگیعبدالرضاپور
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتمدیر گروه آموزش زبان انگلیسی
CVCV
عکس 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان