دوشنبه ، 7 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف6
نامسیروس
نام خانوادگیبهرامی
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی146
سمترییس دفتر ارتباط با صنعت
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان