پنجشنبه ، 3 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف10
نامسيد هاشم
نام خانوادگیخاتمي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتسرپرست معاونت دانشجویی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان