پنجشنبه ، 3 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف17
نام مهدي
نام خانوادگیرضايي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیدانشیار
تلفن داخلی119
سمتمعاون فرهنگی و اجتماعی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان