شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف29
نامزيبا
نام خانوادگیقلاوندي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتمدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان