شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف19
نام محسن
نام خانوادگیشعبانيان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی146
سمتعضو هیأت علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان