پنجشنبه ، 3 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف30
نام حميدرضا
نام خانوادگیقوهستاني
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان