پنجشنبه ، 3 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف24
نامعليرضا
نام خانوادگیعظيم پور
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان