دوشنبه ، 7 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف5
نامرسول
نام خانوادگیبلاغي
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی136
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان