شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف16
نامعلیرضا
نام خانوادگیراستی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی168
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان