شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف25
نام عليرضا
نام خانوادگیعليزاده
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی135
سمتهیات علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان