دوشنبه ، 7 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف3
نامعلي
نام خانوادگیبديع
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی185
سمتمدیر گروه کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر)
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان