پنجشنبه ، 3 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف15
نام عليرضا
نام خانوادگیدهقان
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیأت علمی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان