پنجشنبه ، 3 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف37
ناممهدی
نام خانوادگیمنعمی
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتمدیر گروه برق الکترونیک و علوم مهندسی
CVCV
عکس 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان