شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف13
نامیاسر
نام خانوادگیخواجوی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی131
سمتسرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان