شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف33
نامایمان
نام خانوادگیلرزاده
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیأت علمی (طرح خدمت سربازی)
CVCV
عکس 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان