شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف34
نامعلی
نام خانوادگیمجیدی نیا
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی107
سمترئیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان