شنبه ، 5 مهر ، 1399
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف31
ناماسماعیل
نام خانوادگیكاظمی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیأت علمی (طرح خدمت سربازی)
CV 
عکس 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان