پنجشنبه ، 16 مرداد ، 1399
حداقل
لیست اساتید

دانلود فایل لینک کلاسها

جستجوی رکوردهایی که در  
جستجو
نامنام خانوادگیدانشکدهبخشلینک ورودبه کلاس
حمیدآزادیانفنی و مهندسیبرق و الكترونیكhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/hazadian
بهنامابراهیم زادهعلوم پایه ریاضی http://lms.kazerunsfu.ac.ir/ebrahimzade
علی محمداحمدیادبیات و علوم انسانیروانشناسیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/drahmadi
پرهامارجمندفنی و مهندسیفناوری اطلاعاتhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/mrarjoman
ابراهیماژدریعلوم پایهریاضیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/drazhdari
زهرااسکندریادبیات و علوم انسانیزبان انگلیسیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/eskandari
عاطفهاسکندریهنر و معماریشهرسازیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/aeskandari
محمداکبری ریابیهنر و معماریشهرسازیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/akbari
فروغباقرپورهنر و معماریشهرسازیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/bagherpoor
جوادباقریعلوم پایهریاضیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/drbagheri
مهندس علیبدیعفنی و مهندسیفناوری اطلاعاتhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/badie
فرهادبراتیادبیات و علوم انسانیادبیات فارسیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/drbarati
رسولبلاغیهنر و معماریشهرسازیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/mrbalaghi
سیروسبهرامیفنی و مهندسیبرق و الكترونیكhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/drbahrami
مهنازپزشکیانعلوم پایهریاضیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/mspezeshkian
نیلاپشنگیانادبیات و علوم انسانیروانشناسیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/pashangian
نداپناهفنی و مهندسیبرق و الكترونیكhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/npanah
محمدرضاپورکریمیعلوم پایهفیزیكhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/drpourkarimi
محمد رضاتقدسیعلوم پایهفیزیكhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/drtaghadosi
اسرافیلجاویدیهنر و معماریشهرسازیhttp://lms.kazerunsfu.ac.ir/drjavidi
صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها   

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان