شنبه ، 2 مرداد ، 1400

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: صنعتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: ررییس دفتر ریاست

شماره تماس: 42226050 - 071 داخلی 189

پست الکترونیکی: A.R.Sanati@kazerunsfu.ac.ir

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان