شنبه ، 2 مرداد ، 1400

 

ویژگی ها و وظایف کارکنان روابط عمومی

در زیر با برخی از وظایف کارکنان روابط عمومی آشنا می شوید.

وظایف کارمند روابط عمومی

 • نگارش نامه های ساده
 • تهیه گزارش های ساده
 • برقراری ارتباط با تمامی واحد های سازمان
 • تایپ با کامپیوتر
 • تفکیک نامه های وارده و صادره
 • تحویل و تحول نامه های وارده و صادره
 • بایگانی اسناد و مدارک
 • برقراری ارتباط جهت توزیع مکاتبات
 • همکاری در رابطه با تهیه تابلوها و پلاکاردها
 • همکاری جهت برگزاری مراسم و گرامیداشت مناسبت ها
 • همکاری در زمینه ی امور اجرایی برگزاری نمایشگاه ها
 • همکاری در زمینه امور اجرایی برگزاری سمینارها
 • همکاری در زمینه امور اجرایی تشریفات و میهمانیها
 • همکاری در زمینه امور اجرایی بازدیدهای علمی
 • همکاری در زمینه امور اجرایی برنامه های مسافرتی کارکنان
 • انجام امور مربوط به اتباع خارجی و مأموریت کارکنان ایرانی
 • همکاری در جهت ارسال کارت تبریک و هدایا
 • همکاری در جهت تهیه فیلم و عکس از مراسم
 • شرح عکس نویسی
 • پیگیری امور دریافت مقالات و اخبار
 • همکاری جهت توزیع نشریه خبری سازمان
 • همکاری در زمینه تهیه ی منابع اطلاعاتی و چاپ و نشر کتاب ها
 • همکاری در زمینه نظر سنجی

وظایف کارشناس تبلیغات

 • نگارش نامه های اداری
 • گزارش نویسی
 • انجام محاسبات و برآوردهای آماری
 • استفاده از منابع کتابخانه ای
 • استخراج اطلاعات از منابع داخلی و خارجی
 • اپراتوری کامپیوتر
 • استفاده از شبکه های اطلاع رسانی
 • پردازش اطلاعات
 • نامه نگاری به زبان انگلیسی
 • به کارگیری اصول روانشناسی در امور ارتباطات
 • به کارگیری ابزارهای نظام الکترونیکی در ارتباطات
 • گوش کردن موثر به صحبت های دیگران
 • انتقال ایده از طریق بیان شفاهی مطالب
 • شرکت در جلسات و کمیسیون ها
 • برنامه ریزی امور در زمینه ی تهیه منابع اطلاعاتی و چاپ و نشر کتابها
 • همکاری جهت برنامه ریزی و سازماندهی سمینارهای اداری و آموزشی در زمینه تبلیغات
 • همکاری درزمینه امور تبلیغات
 • همکاری در زمینه تهیه طرح های تبلیغاتی
 • برنامه ریزی در زمینه امور برگزاری نمایشگاه ها
 • همکاری جهت بنرامه ریزی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

وظایف کارشناس نظر سنجی

 • نگارش نامه های اداری
 • گزارش نویسی
 • انجام محاسبات و برآوردهای آماری
 • استفاده از منابع کتابخانه ای
 • ا استخراج اطلاعات از منابع داخلی و خارجی
 • اپراتوری کامپیوتر
 • استفاده از شبکه های اطلاع رسانی
 • پردازش اطلاعات
 • نامه نگاری به زبان انگلیسی
 • شرکت در جلسات و کمیسیون ها
 • به کارگیری اصول روانشناسی در امور ارتباطات
 • به کارگیری ابزارهای نظام الکترونیکی در ارتباطات
 • گوش کردن موثر به صحبت های دیگران
 • انتقال ایده از طریق بیان شفاهی مطالب
 • همکاری جهت افکار سنجی
 • همکاری جهت امور نظر سنجی
 • همکاری جهت اندازه گیری نرخ رضایت مشتری

وظایف کارشناس تشریفات

 • نگارش نامه های اداری
 • گزارش نویسی
 • انجام محاسبات و برآوردهای آماری
 • استفاده از منابع کتابخانه ای
 • ا استخراج اطلاعات از منابع داخلی و خارجی
 • اپراتوری کامپیوتر
 • استفاده از شبکه های اطلاع رسانی
 • پردازش اطلاعات
 • نامه نگاری به زبان انگلیسی
 • شرکت در جلسات و کمیسیون ها
 • به کارگیری اصول روانشناسی در امور ارتباطات
 • به کارگیری ابزارهای نظام الکترونیکی در ارتباطات
 • گوش کردن موثر به صحبت های دیگران
 • انتقال ایده از طریق بیان شفاهی مطالب
 • همکاری در زمینه ی برنامه ریزی امور تشریافت و میهمان های اداری
 • انجام مکاتبات جهت دعوت از میهمانان داخلی و خارجی
 • همکاری جهت برنامه ریزی امور مسافرت ها و اسکان مدیران و میهمانان داخلی و خارجی
 • برنامه ریزی امور مربوط به اتباع خارجی و مأموریت کارکنان ایرانی
 • انجام امور مروبط به هزینه ها و تأمین ارز

وظایف کارشناس ارتباطات، مناسبت ها، و بازدیدها

 • نگارش نامه های اداری
 • گزارش نویسی
 • انجام محاسبات و برآوردهای آماری
 • استفاده از منابع کتابخانه ای
 • ا استخراج اطلاعات از منابع داخلی و خارجی
 • اپراتوری کامپیوتر
 • استفاده از شبکه های اطلاع رسانی
 • پردازش اطلاعات
 • نامه نگاری به زبان انگلیسی
 • شرکت در جلسات و کمیسیون ها
 • به کارگیری اصول روانشناسی در امور ارتباطات
 • به کارگیری ابزارهای نظام الکترونیکی در ارتباطات
 • گوش کردن موثر به صحبت های دیگران
 • انتقال ایده از طریق بیان شفاهی مطالب
 • برنامه ریزی جهت تهیه تابلوها و پلاکاردها
 • همکاری جهت برگزاری سمینارهای اداری و آموزشی
 • برنامه ریزی امور برگزاری مراسم و گرامیداشت مناسبت ها
 • برنامه ریزی بازدیدهای علمی
 • همکاری جهت برنامه ریزی امور عکس برداری و فیلم برداری
 • مشارکت در سخنرانی و پاسخگویی به سوالات بازدید کنندگان
 • برنامه ریزی تهیه و ارسال کارت تبریک و هدایا

وظایف کارشناس رسانه ها

 • نگارش نامه های اداری
 • گزارش نویسی
 • تهیه مقالات
 • انجام محاسبات و برآوردهای آماری
 • استفاده از منابع کتابخانه ای
 • ا استخراج اطلاعات از منابع داخلی و خارجی
 • اپراتوری کامپیوتر
 • استفاده از شبکه های اطلاع رسانی
 • پردازش اطلاعات
 • نامه نگاری به زبان انگلیسی
 • شرکت در جلسات و کمیسیون ها
 • به کارگیری اصول روانشناسی در امور ارتباطات
 • به کارگیری ابزارهای نظام الکترونیکی در ارتباطات
 • گوش کردن موثر به صحبت های دیگران
 • انتقال ایده از طریق بیان شفاهی مطالب
 • همکاری در رابطه با امور مطبوعات
 • جمع آوری اخبار سازمان از رسانه ها
 • خبرنویسی و ارتباط با رسانه ها
 • برنامه ریزی در زمینه تهیه پاسخ اعتراضات و سوالات و تکذیب نامه
 • همکاری جهت برنامه ریزی، مصاحبه ی مدیران با رسانه ها
 • همکاری جهت برنامه ریزی و سازماندهی سخنرانی مدیران

وظایف مدیر روابط عمومی

 • اداره واحد مربوطه
 • راهبری نیروی انسانی
 • همکاری جهت توسعه منابع انسانی
 • بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارها
 • مدیریت چرخه ی بهره وری در واحد مربوطه
 • برنامه ریزی جهت بهبود و توسعه
 • انتخاب مشاور
 • کنترل ضایعات
 • به کارگیری ابزارهای نظام الکترونیکی در اداره سازمان
 • همکاری جهت ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت
 • همکاری جهت برنامه ریزی استراتژیک
 • تهیه گزارشات مدیریتی و مدیریت گزارشات اداری و مدیریتی
 • همکاری با کمیته ی مدیریت بحران
 • ایجاد نظام افکار سنجی
 • نظارت بر امور تبلیغاتی سازمان
 • نظارت بر امور رسانه ها
 • نظارت بر امور تشریفات
 • نظارت بر امور ارتباطات و برنامه ریزی امور مناسبت ها و بازدید ها

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان