پنجشنبه ، 16 مرداد ، 1399
حداقل
آموزش زبان انگلیسی

رئیس بخش

____________________________________________________________________________________________________________________

 نام: پریسا

نام خانوادگی: عبدالرضا پور

مدرک تحصیلی: دکترای زبان انگلیسی

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:abdolrezapour@kazerunsfu.ac.ir                                                                                           

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

 ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

تلفن

پست الکترونیک

 1

 پریسا عبدالرضاپور

زبان انگلیسی

استادیار


abdolrezapour@kazerunsfu.ac.ir

 2

یحیی گردانی

زبان انگلیسی

استادیار


ygordani@kazerunsfu.ac.ir

 3

علیرضا راستی

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

168

a.rasti@kazerun.sfu.ac.ir

 4

آرزو آریاشکوه


استادیار 5 یاسر خواجوی    استادیار    yaserkhajavi@gmail.com     
 6  نسیمه نوحی    استادیار    nnoohij1985@gmail.com

معرفی، تاریخچه و امکانات رشته آموزش زبان انگلیسی

دی ان ان