شنبه ، 2 مرداد ، 1400

رئیس بخش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام: امیر احمد

نام خانوادگی: نیری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد                                                                                                                                                                                   
شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:nayyeri@kazerunsfu.ac.ir
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

 

 
 ردیف       نام و نام خانوادگی                             رشته مرتبه علمی   تلفن            پست الکترونیک
 1  امیر احمد نیری      سیستم های پیچیده تطبیقی       مربی    145    nayyeri@kazerunsfu.ac.ir   
 2  عبدالحمید جهانگیری  علوم کامپیوتر( محاسبات عددی)     مربی
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

معرفی و سابقه رشته علوم کامپیوتر


دی ان ان