شنبه ، 2 مرداد ، 1400

سرپرست بخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام:


نام خانوادگی:

                                                           
مدرک تحصیلی:


شماره تماس:


آدرس الکترونیکی:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

 ردیف        نام و نام خانوادگی                  رشته  مرتبه علمی  تلفن          پست الکترونیک
 1 صحابه هاشمی  فیزیک  استادیار    s.hashemi@kazerunsfu.ac.ir
 2 بهروز خسروپور  فیزیک  استادیار    b_khosropour@kazerunsfu.ac.ir
 3  احسان منبری  فیزیک  استادیار  121  menbari@kazerunsfu.ac.ir
 4  محمدرضا پورکریمی  فیزیک  استادیار  121  mrpourkarimy@gmail.com
 5  محمدرضا تقدسی  فیزیک  استادیار  166  mtaghadosi@kazerunsfu.ac.ir
 6  مهدی عسکری  فیزیک اپتیک و لیزر  استادیار  131  MehdiAskari@kazerunsfu.ac.ir
7 اسماعیل کاظمی فیزیک استادیار    

 

دی ان ان