پنجشنبه ، 16 مرداد ، 1399
حداقل
علوم مهندسی

رئیس بخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نام
: بهروز

نام خانوادگی: خسروپور                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  
مدرک تحصیلی: دکتری

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

دی ان ان