شنبه ، 2 مرداد ، 1400

مدیر گروه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

شماره تماس:

پست الکترونیک:                                                                                                                             

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

 ردیف نام و نام خانوادگی       رشته مرتبه علمی        تلفن             پست الکترونیک
 1  سیروس بهرامی  برق الکترونیک                استاد یار                           bahramis@kazerunsfu.ac.ir                        
 2  محسن شعبانیان  برق الکترونیک  مربی    shabanian@kazerunsfu.ac.ir
 3  جمیدرضا قوهستانی  برق الکترونیک  مربی    ghouhestani@kazerunsfu.ac.ir
 4  ایمان لرزاده    استادیار    iman.lorzadeh@gmail.com

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان