شنبه ، 2 مرداد ، 1400

سرپرست بخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام:                                                                                                                                                                        

نام خانوادگی: 

مدرک تحصیلی:

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
مقاطع تحصیلی: کارشناسی      
                                                                                                            

اعضای هیات علمی:


ردیف  نام و نام خانوادگی رشته مرتبه           تلفن          پست الکترونیک
 1  رسول بلاغی   مربی           136            rbalaghi@kazerunsfu.ac.ir         
 3  محمد اکبری ربانی    مربی          136  m.akbari@kazerunsfu.ac.ir

 

معرفی، تاریخچه و بازارکار رشته مهندسی شهرسازی


دی ان ان