شنبه ، 2 مرداد ، 1400
 نام: بهروز

 نام خانوادگی: خسروپور

سمت: سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی
                                                                                                                                                                                  
 مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک

 مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 157

شماره تماس مستقیم:

پست الکترونیکی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شرح وظایف:

1-    اداره و نظارت بر حسن اجرای کليه سياست ها، مقررات و فرآيند های آموزش و تحصيلات تکميلی مؤسسه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آيين نامه های اجرايی مربوط با رويکرد گسترش دوره های تحصيلات تکميلی؛

2-    برنامه ريزی  امور آموزشی و تحصيلات تکميلی با همکاری واحد های ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظايف واحد های وابسته و اجرای برنامه ها و فعاليت های آموزشی هر دانشکده و ارزيابی آن و ارايه گزارش لازم به هيأت رييسه؛

3-    پايش و ارزيابی عملکرد آموزشی دانشجويان و اعضای هيأت علمی و مديران آموزشی واحد های مختلف در هر نيم سال و انعکاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابی به اعضای هيأت علمی؛

4-    اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛

5-    برنامه ريزی جهت تأمين امکانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – آموزشی حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم دينی و علوم انسانی اسلامی؛

6-    برنامه ريزی آموزشی مؤسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمايش سرزمين؛

7-    اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزايی؛

8-    ارزيابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هيأت علمی مؤسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارايه پيشنهاد لازم به وزارتين حسب مورد؛

9-    برنامه ريزی برای ارتقای مهارت های علمی – تخصصی دانشجويان جهت ورود به جامعه؛

10-نظارت و ارزيابی فرآيند اجرايی شدن نقشه جامع علمی کشور در مؤسسه با هماهنگی وزارت متبوع؛

11-اداره و نظارت بر حسن اجرای کليه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی مؤسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه؛

12-برنامه ريزی و سياست گذاری به منظور ارتقا و افزايش سطح همکاری های علمی و بين المللی؛

13-اولويت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نياز کشور؛

14-توسعه، تقويت و هدايت طرح های پژوهشی مصوب با الويت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

15-کنترل و نظارت بر فرآيند های پژوهشی مؤسسه بر اساس تقويم تعيين شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقيقاتی؛

16-مطالعات لازم در زمينه ارزشيابی فعاليت های پژوهشی و ارزيابی عملکرد پژوهشی سالانه مؤسسه جهت ارايه به رييس مؤسسه؛

17-ايجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛

18-همکاری در ارايه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمينار ها و کنفرانس های علمی و اجرای کليه امور قرارداد های تحقيقاتی و خدماتی بين مؤسسه و ساير مؤسسات؛

19-همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غير دانشگاهی؛

20-برنامه ريزی جهت استفاده اعضای هيأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی ) برابر ضوابط مصوب؛

21-تهيه برنامه پژوهشی مؤسسه و ارايه اهداف و تعيين اولويت های پژوهشی در قالب برنامه های ميان مدت و بلند مدت و حمايت از تشکيل مراکز رشد، کار آفرينی و پارک علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی مؤسسه؛

22-بررسی و ارزيابی فعاليت های مؤسسه در چار چوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هيأت رييسه؛

23-شناسايی و تعريف موضوعات و برنامه های علمی -پژوهشی مشترک و برنامه ريزی جهت تأمين امکانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمی- پژوهشی حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم دينی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی مؤسسه؛

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

دی ان ان