شنبه ، 2 مرداد ، 1400

سوابق تحصيلی :

کارشناسی : ادبيات فارسی ، دانشگاه شيراز، 1367

کارشناسی ارشد : ادبيات فارسی ، دانشگاه شيراز ، 1371

دکترا : ادبيات فارسی ، دانشگاه شيراز ، 1380

سوابق آموزشی

استخدام : دانشگاه شيراز / دانشگاه سلمان فارسی کازرون از سال 1380

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامی فسا 1370 تا 1380

تدريس در دانشگاه پيام نور واحد جهرم و شيراز از 1374 تا 1380

فعاليت های پژوهشی

الف : کتاب ها :

1-      گزارش جامع تاريخ جهانگشای جو.ينی ، دانشگاه آزاد، 1383

2-      تصحيح وشرح قوائم الانوار و طوالع الاسرار راز شيرازی ، انتشارات نور، شيراز 1383

3-      شرح کليله و دمنه ، دانشگاه شيراز 1386

4-      کلک مشاطه صنع(تصوير پردازی اشعار حافظ) نشر آسيم، 1386

5-      ترجمه وشرح زادالمسافرين راز شيرازی، نشر نور ، شيراز ، 1387

6-      آشنايی با مبانی عرفان وتصوف، نشر آييژ، تهران 1392

 

ب : مقالات :

1-      جايگاه عدد سه در فرهنگ ومذاهب باستانی ايران ، مجله علوم انسانی دانشگاه شيراز شماره 42، 1384

2-      تأملی بر چند واژه مبهم تاريخ جهانگشا ، مجله علوم انسانی دانشگاه شيراز شماره 1385، 44

3-      ذکر وجودی و شهودی، بوستان ادب ، دانشگاه شيراز1390

4-      پرندگان و موسيقی، پژوهشهای ادبی دانشگاه اصفهان1388

5-      ناهيد الهه مقدس يا هوس، پژوهش های ادبی دانشگاه اصفهان 1389

6-      مدتی اين مثنوی تأخير شد، مجله علوم انسانی دانشگاه زاهدان 1383

7-      نگاهی به دستور زبان فارسی، مجله رشد شماره 72

8-      تحليل روانشناسانه رؤيا در شاهنامه ، فصلنامه علمی- پژوهشی عرفانی و اساطيری دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران 1390

9-      کرده ام توبه به دست صنم باده فروش، فصلنامه علمی- پژوهشی، عرفانی و اساطيری دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران 1391

10-  نقد کتاب جايگاه عدد هفت  در تمدن ايران ، مجله کتاب ماه ادبيات 1382

11-  تجلی عشق در غزليات سعدی، فصلنامه فرهنگ فارسی  1382

12-  شرايط سير و سلوک در عرفان شيعی ، فصلنامه فرهنگ فارسی 1381 ( مقاله برتر در جشن فرهنگ فارس )

13-  نقد فرمالیستی باب آفرينش انسان در مرصادالعباد، مجله ادبی دانشگاه آزاد فسا

 

همايش ها :

1-      نقد فرماليستی بر باب پنجم حديقه ، همايش سنايی دانشگاه آزاد زاهدان

2-      بزرگان عرفان شيعی از قرن هفتم تا دوره ی قاجار ، همايش عرفانی شيعی دانشگاه آزاد واحد ياسوج

3-      حجاب ظلمانی در مثنوی : همايش مولوی معلم معنا، دانشگاه آزاد اسلامی خمين شهر و....... 1391

4-      نقد فرماليستی غزليات کليم کاشانی، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان 1391

5-      انديشه مولوی درک وحدت و حقيقت، همايش انسانگرايی و اخوت در زبان فارسی، هندوستان، دانشگاه عليگره 1386

 

طرح های پژوهشی :

1-      تصوير انسان در شعر معاصر بر اساس تشبيه

2-      تصوير مکان، زمان، اشياء و جانوران در شعر معاصر بر اساس تشبيه

 

زمينه های مطالعه و تدريس :   عرفان و تصوف اسلامی، متون نظم و نثر عرفانی ، نثر های فنی و دروس ادبی ( دستور، معانی و بيان، سبک شناسی نظم ونثر

 

سوابق اجرايی :

1-      معاون دانشجويی 4 ماه ( 81 )   - رئيس بخش فارسی 6 ماه ( 84 )

2-      معاون آموزشی و پژوهشی از سال 1384 تا کنون

3-      عضو کميته انضباطی دانشجويی

4-      رابطه دانشگاه با دفتر مرکزی جذب هيأت علمی

5-      عضو شورای فرهنگی دانشگاه

6-      عضو کميسيون موارد خاص استانی


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان