شنبه ، 2 مرداد ، 1400

نام: یاسر

نام خانوادگی: خواجوی                                                                                                                

سمت: سرپرست امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 131

پست الکترونیکی: Yaserkhajavi@Gmail.com

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهم وظايف آموزشي اين مديريت به شرح زير مي باشد:

1- برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري.

2- امور مربوط به دانشجويان و فارغ التحصيلان مشمول نظام وظيفه.

3- امور مربوط به دانشجويان متقاضي انتقال (دائم و مهمان ) از دانشگاه سلمان فارسی به دانشگاههاي ديگر.

4- امور مربوط به بررسي و پذيرش دانشجويان متقاضي انتقال (دائم و مهمان نيمسال كامل ) به دانشگاه سلمان فارسی کازرون .

5- بررسي و طرح گواهي ها و مدارك بيماري دانشجويان از طريق پزشك معتمد دانشگاه.

6- صدور بخشنامه هاي داخلي براي تسريع و هماهنگي در روند امور آموزشي دانشجويان.

7- ارسال بخشنامه هاي وزارتي و غيره به دانشكده ها.

8- بررسي و رفع اشكالات كارنامه دانشجويان براساس مقررات مربوط.

9- تحقيق و بررسي و مطالعه در وضعيت تحصيلي و روند خدمات آموزشي و تهيه آمارهاي مربوط.

10- تهيه آمارهاي مختلف و اطلاعات مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و غيره دانشگاه.

11- بررسي موارد آيين نامه آموزشي و اقدام براي رفع نكات مورد ابهام و يا پيش بيني نشده و طرح در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه.

12- رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان عادي مشروط ممتاز شاغل به تحصيل دردو رشته بطور همزمان دانشجوي خارجي و براساس آيين نامه هاي آموزشي و ارسال احكام مربوط.

13- ابلاغ مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه.

14- همكاري با سازمان سنجش آموزش كشور در امر توزيع كارت و كارنامه آزمون و فرم انتخاب رشته و برگزاري آزمون داوطلبان آزمون سراسري .

15- انجام امور فارغ التحصيلان، شامل: صدور گواهي موقت، تاييديه تحصيلي ، دانشنامه ، المثني مدارك فارغ التحصيلي ، ريزنمرات تاييد شده فارسي ، ريزنمرات تاييد شده لاتين، پاسخ مكاتبات خارج از كشور مربوط به دانشجويان و فارغ التحصيلان به زبان لاتين.

16- طرح موضوعات ارجاعي از شوراي آموزشي دانشگاه در جلسات كميته تخصصي منتخب شوراي آموزشي دانشگاه.

17- گزارش وضعیت آموزش رایگان دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره روزانه برای تسویه حساب مالی

18-بررسي و طرح وضعيت و پرونده هاي تحصيلي دانشجويان در جلسات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه.

19- بررسي و طرح درخواست بعضي از دانشجويان شاهد و ايثارگر در جلسات كميته منتخب ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.

20 - ايجاد هماهنگي با ادارات مختلف دانشگاه و ادارات ديگر حوزه معاونت آموزشي دانشگاه.

21- هماهنگي در امور مربوط به دانشجويان ممتاز با دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه.

22- تهيه فرم هاي وضعيت تحصيلي براساس كارنامه ها و پرونده هاي تحصيلي دانشجويان.

23- استعلام و انجام مكاتبه در موارد لزوم و نكات ابهام آيين نامه ها با وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.

24- صدور احكام انصراف ، اخراج آموزشي ، انضباطي (اوليه ، قطعي ) دانشجويان دانشگاه.

25- ارسال كارنامه و فرم وضعيت تحصيلي دانشجويان خارجي به دبيرخانه شوراي هماهنگي و پذيرش دانشجويان غيرايراني (اداره كل امور دانشجويان داخل).

26-بررسي پرونده هاي تحصيلي دانشجويان براي كنترل مدارك ثبت نام و تطابق با دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور .

27- اقدام براي ثبت نام دانشجويان انتقالي براساس آيين نامه هاي مربوطه .

28- تهيه تقويم جلسات شوراي آموزشي دانشگاه در طول سال تحصيلي و ارسال دعوتنامه ها و صورتجلسات مربوط براي اعضاء شورا.

29- اقدام براي بررسي و تعيين دانشجويان رتبه اول و اعلام مراتب به سازمان سنجش آموزش كشور و دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه .

30- اقدام براي تهيه پرونده جديد و بايگاني سوابق و پرونده هاي فارغ التحصيلان در بايگاني مديريت آموزشي.

31- اقدام براي انتقال پرونده هاي تحصيلي دانشجويان غير شاغل به تحصيل و داراي حكم قطعي به بايگاني راكد.

 

دی ان ان