شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: مریم

نام خانوادگی: دهقان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس بخش امانت

شماره تماس2-07142226050 داخلی 194

پست الکترونیکی:     
 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام:ملیحه

نام خانوادگی:بهروزی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت:کارشناس بخش فهرستنویسی

شماره تماس2-07142226050 داخلی 194

پست الکترونیکی
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام: علیرضا 

نام خانوادگی: محمدی

مدرک تحصیلی:کاردانی

سمت: کارشناس کتابخانه

شماره تماس:2-07142226050 داخلی 177

پست الکترونیکی 
 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان