پنجشنبه ، 23 مرداد ، 1399
حداقل
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام:سیروس

نام خانوادگی:بهرامی

سمت:رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت                                                                     

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی

شماره تماس:

پست الکترونیکیbahramis@kazerunsfu.ac.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان