شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: احسان

نام خانوادگی: منبری

سمت:  سرپرست معاونت اداری و مالی

مدرک تحصیلی: دکتری  فیزیک حالت جامد

مرتبه علمی: استادیار 

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 107

شماره تماس مستقیم:  

پست الکترونیکی:  ygordani@kazerunsfu.ac.ir

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

شرح وظایف معاونت اداری مالی:

وظایف عمومی

1- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های بلاغی از سوی رییس موسسه به واحدهای ذی‌ربط وپیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2- تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب؛

3-  ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس موسسه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر؛

4-  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5- نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛

6- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولویت‌های موسسه؛

7- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های موسسه؛

8-  انجام سایر امور محوله از سوی رییس موسسه؛

وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آییننامه‌های مربوط؛

2- رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی موسسه؛

3- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارایه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذی‌ربط؛

4- تعیین وضعیت موجود موسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب؛

5- ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس موسسه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر؛

6- جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع موسسه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت‌های لازم در جهت اجرای طرح‌های عمرانی موسسه (اعم از پیمانی, امانی و ...)؛

7- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات موجود؛

8- تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های موسسه؛

9- استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف موسسه؛

10- تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موسسه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی موسسه؛

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان