شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: رئیسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت:  سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی                                                                                                                           

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 103
                                                                                                                                                                                     
شماره تماس مستقیم: 42218692 -071

پست الکترونیکی:
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان