دوشنبه ، 28 مهر ، 1399
 نام: مهدی

نام خانوادگی: روحانی نسب

مدرک تحصیلی: کارشناسی                                                                                                                          

سمت: مسئول انبار

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 117

پست الکترونیکی:

 

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان