شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: مجتبی

نام خانوادگی: جنگجو                                                                                                                                                          

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
                                                                                                                                                                                      
سمت: مسئول رفاه کارکنان

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 142

پست الکترونیکی:
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان