شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: زهرا

نام خانوادگی:مجیدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی                                                                                                                                              

سمت:

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 140

پست الکترونیکی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: سمیه

نام خانوادگی:نظریه

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت:                                                                                                                                                                          

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 101

پست الکترونیکی:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: سعید

نام خانوادگی:زارع خفری

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت:کارشناس امور اداری                                                                                                                                               

شماره تماس: 42226050 - 071 داخلی 144

پست الترونیکی: 
 طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان