شنبه ، 2 مرداد ، 1400

نام: عباس 

نام خانوادگی: باغبان آزاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: مدیر امور مالی

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 110

شماره تماس مستقیم: 42212343 -071

پست الکترونیکی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان