شنبه ، 2 مرداد ، 1400

نام: سید هاشم

نام خانوادگی: خاتمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: سرپرست معاونت دانشجویی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:       2-07142216050   داخلی 150                                                                                                                     

پست الکترونیکی:              


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح وظایف معاونت دانشجویی:

وظایف عمومی

1- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رییس موسسه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2- تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب؛

3-  ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس موسسه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر؛

4-  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5- نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛

6- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولویت‌های موسسه؛

7- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های موسسه؛

8-  انجام سایر امور محوله از سوی رییس موسسه؛

 

 وظایف اختصاصی

1- اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه ،مطابق بامصوبات و مقررات وآیین نامه های مربوطه

2- راه اندازی ومدیریت فرایند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه های تحصیلی ، رفاهی و سلامت.

3- نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان.

4- برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان موسسه.

5- رصد و ارزیابی وضیعت صنفی ، رفاهی ، بهداشتی وسلامت موسسه وارائه گزارش به رئیس موسسه.

6- زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه.

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

دی ان ان