شنبه ، 2 مرداد ، 1400

نام: امین

 نام خانوادگی:انصاری

 مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 سمت: مسئول تربیت بدنی

 شماره تماس مستقیم: 42221604-071 

 پست الکترونیکی: amin.ansari2000@yahoo.com                                                                                                                       


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان