شنبه ، 2 مرداد ، 1400

 

سوابق تحصيلي

 

کارشناسي: زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه قم. 1378. معدل 17.74

کارشناسي ارشد: زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه شيراز 1381. معدل: 17.82

دکتري:  زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه اصفهان. 1386. معدل: 18.41

 

سوابق اشتغال

عضو هيئت علمي دانشگاه سلمان فارسي کازرون از مهر 1387 تا کنون .

مديريت امور آموزش دانشگاه سلمان فارسي کازرون، دي 1389- بهمن 1390.

مديريت گروه زبان و ادبيات فارسي، دي ماه 1393 تا کنون.

سوابق پژوهشي

 

کتاب ها

 1. «آفرينش و مرگ در اساطير». تهران: انتشارات اساطير. چاپ اول 1383. چاپ دوم 1384.
 2. «مکتب جنيديه؛ ريشه ها و انديشه ها». تهران: دانشگاه تهران 1387.
 3. «انديشه سياسي متفکران مسلمان، جلد دوازدهم». به کوشش علي اکبر علي خاني و... .تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، 1390.
 4. «دستور زبان فارسي». تهران: نشر ميترا. 1392.

 

مقالات

 

علمي  - پژوهشي

 1. «مراتب توحيد از ديدگاه جنيد بغدادي» مجلة علمي-پژوهشي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دورة بيست و ششم، دوره دوم، تابستان 1386، صص 207- 222.
 2. «عوامل شکل گيري حزن و تحولات آن در عرفان و تصوف» مجلة علمي- پژوهشي پژوهشهاي فلسفي – کلامي دانشگاه قم،زمستان 1386
 3. «دلايل تقيد پيروان مکتب بغداد به ظواهر شريعت»، مجله علمي –پژوهشي دانشکده ادبيات دانشگاه تربيت معلم، سال  هفدهم شماره 64، بهار 1388.
 4. «مراتب سکر و صحو از ديدگاه مکتب عرفاني خراسان و بغداد» مجله علمي – پژوهشي ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر کرمان.  زمستان 1389 .
 5. «وحدت وجود از ديدگاه جنيد بغدادي»، «عرفان»؛ مجلة علمي و پژوهشي  «عرفان »دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان، سال چهارم، شمارة سيزدهم، پائيز  1386، صص 109-143 .
 6. «مرزبان نامه، يادگاري از عهد ساساني» مجله علمي – پژوهشي گوهر گويا، سال چهارم ،پياپي 13،بهار 1389.
 7. «مقايسه جاودانگي در ساطير زرتشتي و سامي» ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي، شماره 25، زمستان 1390.
 8. ساختارها و ابزار هاي ايجاد هيجان در لطايف فارسي، مجله علمي – پژوهشي ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر، بهار 1391، شماره 31، پياپي 28، 182-157.
 9. «نقد تعاريف عرفان و تصوف» مجله علمي –پژوهشي  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم، شماره 69، پاييز 89.، 174-137.
 10. «درآمدي بر بررسي تاريخي واژگان جهرمي» مجله ادبيات و زبان هاي محلي، شماره دوم، بهار 1391.
 11. «نقدي بر اسناد سلسله هاي معروفيه» مجله اديان و عرفان (دانشکده الهيات دانشگاه تهران)، سال چهل و پنجم، شماره يکم، بهار و تابستان 91.
 12. «مشبه به ها و تصاوير چهره معشوق در شعر شاعران زن معاصر»، بهار ادب، سال ششم، شماره 21، پاييز 92.
 13. «علل و انگيزه هاي مشارکت اجتماعي صوفيان بر اساس متون عرفاني سده پنجم هجري» مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا). شماره 26، بهار و تابستان 93.
 14. «مقايسه خردگرايي در شاهنامه و متون ايران پيش از اسلام بر اساس تحليل متن»، مجله علمي پژوهشي ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي، نامه پذيرش مورخ 26/11/93 شماره 394/3.
 15. «بررسي و تحليل مفاخرات صوفيانه»، مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي ادب عرفاني، پاييز و زمستان 1393
 16. «تطبيق اصطلاحاتي از اديبات و زبانشناسي»، مجله مطالعات و تحقيقات ادبي دانشگاه خوارزمي، نامه پذيرش.
 17. The Structure of Persian Simple Sentences Journal of education and social sciences

علمي

 1. «طوفان در آينة اساطير ملل»؛ گزارش گفتگو، شمارة ،3 آبان 1381.
 2. «اساطير پايان جهان»؛ گزارش گفتگو، شمارة 6، مهر و آبان 1382.
 3. «اساطير پيدايش انسان»؛ گزارش گفتگو، شمارة 8، بهمن و اسفند 1382.
 4. «رئاليسم جادوئي؛ نگاهي دوباره»؛ گزارش گفتگو، شمارة 18، مردادو شهريور 1384.
 5. «بودا در جستجوي ريشه هاي آسمان»؛ کتاب ماه دين، شمارة  69- 68، خرداد و تير 1382.
 6. «آيين هاي تدفين اقوام باستان»؛ کتاب ماه هنر، شمارة56- 55 ، فروردين و ارديبهشت 1382.
 7. « نگاهي بر اسطوره هاي رم»؛ کتاب ماه هنر، شمارة 76- 75، آذر و دي 1383.
 8. « بازنگري درمحتواي کتابهاي فارسي عمومي دانشگاهها و ضرورت تغيير تعداد واحد ها و شيوه تدريس آن »، بايد ها و نبايد ها در رشته زبان ادبيات فارسي،  به کوشش عباسعلي وفايي،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ اول:1388.
 9. «نقد کتاب گفتمان ميان رشته اي دانش» تاليف علي خورسندي طاسکوه، کتاب ماه کليات،  شماره 51،خرداد و تير 1389.
 10. «نقد کتاب دانش و دانشمند در ادبيات فارسي» تاليف دکتر مهدي محبتي، دوماهنامه فارابي، شماره هفدهم، مهرو آبان 1389.
 11. «نقد کتاب حجاب و پوشش زن در ادبيات فارسي» تاليف دکتر مهدي محبتي، دو ماهنامه فارابي، شماره نوزدهم، بهمن و اسفند 1389.
 12. «نقد کتاب اجتماعيات در ادبيات فارسي»، تاليف علي محمد سجادي. دو ماهنامه فارابي، فروردين و ارديبهشت 90.
 13. «عيني نويسي سرآغاز نويسندگي» انشا و نويسندگي، شماره 10، سال سوم، مرداد 1390.
 14. «چند نکته درباره ساده نويسي» انشا و نويسندگي، شماره 22. مرداد 91.
 15. «سادگي در نامگذاري؛ نامه هاي رسمي» انشا و نويسندگي، سال چهارم، شماره 31، ارديبهشت 92.

همايش

 1. «تجلي دو مبحث عرفاني جنيد بغدادي در انديشه هاي مولانا»؛ همايش بزرگداشت مولانا، تبريز، اسفند 1385.
 2. «لزوم بازنگري در سرفصل ها و مواد آموزشي فارسي عمومي» همايش بايد ها و نبايد ها در رشته زبان ادبيات فارسي، دانشگاه علامه، اسفند 1386.
 3. «انواع صحو و سکر در ديدگاه صوفيان مکتب بغداد» سومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، تهران: مرکز ايران شناسي، 8-6 شهريور 1387.
 4. شيوه هاي تدفين در ايران باستان و انعکاس آن در اساطير ايراني» دومين همايش ملي زبانشناسي، کتيبه ها و متون» انجمن زبانشناسي ايران، تهران: اسفند 1387.
 5. «اولويت ها و محور هاي موضوعي در تعاريف عرفان و تصوف» پنجمين همايش  سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران (نشست بين المللي)، 26-24  شهريور 1389، دانشگاه يزد.
 6. «بلاغت در اشعار عاميانه شيرازي» همايش ادبيات محلي، ياسوج، اردي بهشت 1390.
 7. «تحليل زبان سبک و محتواي شعر عاميانه کودک» سومين همايش ادبيات کودک، دانشگاه شيراز، اردي بهشت 1390.
 8. «نگاه دوباره به سلسله هاي معروفيه» ششمين همايش بين اللمللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه مازندران. خرداد 1390.
 9. «ژاله قائم مقامي، شاعر بانويي پيشتاز در سياست و اجتماعيات» هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، شهريور 1391.
 10. سبک شناسي شعر صباحي بيدگلي و مقايسه آن با سبک دوره بازگشت، همايش بين المللي نکوداشت صباحي بيدگلي. آبان 1391، کاشان – آران و بيد گل.
 11. بررسي لايه هاي پسوندهاي زبان فارسي، دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبانشناسي، شيراز، 26-25 ارديبهشت 92.
 12. يادآوري چند نکته درباره سفرهاي صوفيانه، هشتمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، زنجان، 15- 13 شهريور 92. 
 13. «تحليل محتواي طنزهاي عصر انقلاب اسلامي»، هشتمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، زنجان، 15- 13 شهريور 92. 
 14. «بررسي و ريشه يابي اسطوره هاي کروي بودن زمين» نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بجنورد، 7-5 شهريور 1393.
 15. «معرفي همت بستکي و بيان ويژگي اشعارش» نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بجنورد، 7-5 شهريور 1393.
 16. «نوآوري شعر محمد رضا شفيعي کدکني» نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بجنورد، 7-5 شهريور 1393.
 17. «تحليل و بررسي طنزهاي اجتماعي پس از انقلاب اسلامي» نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، بجنورد، 7-5 شهريور 1393.
 18. «بررسي لالايي هاي مرسوم در لارستان» همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامهو رفسنجان، بهمن 1393.
 19. «نقد و بررسي کتاب زبان فارسي دوم دبيرستان بر اساس ميزان نقش آن در آموزش زبان فارسي« اولين همايش آموزش زبان فارسي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، اسفند 1393.

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان