شنبه ، 2 مرداد ، 1400
نام: حسین

نام خانوادگی:امیرعضدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت:کارشناس نشریات دانشجویی
     
شماره تماس:42226050-071 داخلی 190

پست الکترونیکی: Hossein.kazeroon@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: مرضیه

نام خانوادگی: بزمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس فعالیت‌های مذهبی

شماره تماس: 42226050 - 071 داخلی 190
                                                                                                                                                                             
پست الکترونیکی:                                                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: محسن

نام خانوادگی: عباسپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت:کارشناس کانون‌های فرهنگی دانشجویی

شماره تماس:42226050-071 داخلی 190

پست الکترونیکی:
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نام: مژده

نام خانوادگی: مهرآفرین

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت:کارشناس انجمن‌های علمی دانشجویی

شماره تماس: 42226050-071 داخلی 190

پست الکترونیکی:
 

 


طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان