چهارشنبه ، 2 تیر ، 1400
ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCVعکس 
1پرهامارجمندفنی و مهندسیمربی195عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/44
2ابراهیماژدریعلوم پایهاستادیار سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی / مدیر گروه علوم پایه (ریاضیات و کاربردها - فیزیک)CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/235
3عليبديعفنی و مهندسیمربی185مدیر گروه کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر)CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/45
4فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار مدیر گروه ادبیاتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/26
5رسولبلاغيفنی و مهندسیمربی136عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/39
6سیروسبهرامیفنی و مهندسیاستادیار146رییس دفتر ارتباط با صنعتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/257
7محمدرضاپورکریمیعلوم پایهاستادیار145مدیریت امور پژوهشی و فناوریCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/248
8محمدرضاتقدسیعلوم پایهاستادیار166عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/249
10سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی سرپرست معاونت دانشجوییCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/28
11بهروزخسروپورعلوم پایهاستادیار157سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/251
12ابوذرخسرویهنر و معماریاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/252
13یاسرخواجویادبیات و علوم انسانیاستادیار131سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/525
14سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیأت علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/29
15عليرضادهقانفنی و مهندسیمربی عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/46
16علیرضاراستیادبیات و علوم انسانیاستادیار168عضو هیئت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/403
17مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار119عضو هیئت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/30
18لیلاشاملیادبیات و علوم انسانیاستادیار مشاور اجرایی ـ رئیس حوزه ریاست ـ مدیر گروه روانشناسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/237
19محسنشعبانيانفنی و مهندسیمربی146عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/34
20مرضیهصادق زادهادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/826
21مسلمعباسیادبیات وعلوم انسانیاستادیار150رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و درمانCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/138
22پریساعبدالرضاپورادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیئت علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/255
23مهديعسكريعلوم پایهاستادیار131عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/48
24عليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/37
25عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار135هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/43
26علیغفارپناهعلوم پایهاستادیار مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/236
27سعیدفلاحیعلوم پایهاستادیار107رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/233
28نظام الدینقاسمیادبیات و علوم انسانیاستادیار183عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/253
29زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/31
30حميدرضاقوهستانيفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/35
31اسماعیلكاظمیعلوم پایهاستادیار عضو هیأت علمی  http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/827
32یحییگردانیادبیات و علوم انسانیاستادیار رئیس گروه آموزش‌های و مجازیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/234
33ایمانلرزادهفنی و مهندسیاستادیار عضو هیأت علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/593
34علیمجیدی نیاعلوم پایهاستادیار107رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌المللCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/825
35سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/32
36احسانمنبريعلوم پایه  سرپرست معاونت اداری و مالیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/49
37مهدیمنعمیفنی و مهندسیاستادیار مدیر گروه برق الکترونیک و علوم مهندسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/523
38حسینمهدویان رادعلوم پایهاستادیار176عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/256
39نسیمهنوحیادبیات و علوم انسانیاستادیار رئیس بخش آموزش زبان انگلیسی / مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانوادهCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/524
40امير احمدنيريعلوم پایهمربی145عضو هیأت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/42
41صحابههاشميعلوم پایهاستادیار عضو هیئت علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/معرفی-دانشگاه/اعضاء-هیات-علمی/Teachers/710/ID/51

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان